top of page

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Justice Scale

Irena Knotová DiS., dentální hygienistka (dále jen DH) se sídlem Říčanská 1177, 252 42 Jesenice, IČO: 07427808, která je provozovatelem webové stránky bezzubunebudu.cz, zpracovává a využívá osobní údaje získané od klientů v souladu s ustanoveními českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

Výše zmíněná DH je správcem osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 GDPR, z právního důvodu a za účelem nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na DH vztahuje (§ 53 odstavec 2 zákona o zdravotních službách), a v případě titulu, e-mailu, telefonního čísla a zdravotní pojišťovny, z právního důvodu a za účelem oprávněných zájmů DH na komunikaci s Vámi a na případném financování příslušného zákroku ze strany Vaší zdravotní pojišťovny.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

  • poskytování zdravotních služeb;

  • vykazování hrazených zdravotních služeb;

  • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb;

  • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám;

  • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů);

  • vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření DH, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví.

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudou poskytnuty   zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně DH, jejími zaměstnanci, nebo jinou osobou, která pro DH zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené.

Vaše osobní údaje budou poskytnuty těmto dalším příjemcům: ošetřujícímu praktickému zubnímu lékaři, nebo dalším specialistům z oboru stomatologie (ortodontista, parodontolog) z důvodu zajištění následné zdravotní péče v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zdravotních službách.

V souvislosti s Vašimi zpracovávanými osobními údaji máte podle GDPR následující práva:

 

  • právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesného údaje, na výmaz osobního údaje, na omezení zpracování osobního údaje, na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, a právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování, včetně profilování.

  • V souvislosti s realizací výše uvedených práv jste oprávněni obrátit se přímo na DH, a to buď zasláním dopisu na adresu sídla DH, osobním předáním dopisu DH, nebo e-mailem na adresu irca@bezzubunebudu.cz.

bottom of page